Facebook
RSS
Print

Viimsi valla geodeetilise võrgu rekonstrueerimistööd

22.10.2018

Alates 22. oktoobrist 2018 kuni 1. detsembrini 2019 toimuvad Viimsi valla haldusterritooriumil geodeetilise võrgu rekonstrueerimistööd. Geodeetilise võrgu rekonstrueerimistöid teostatakse Viimsi Vallavalitsuse ja Maa-ameti vahel sõlmitud kokkulepete alusel Maa-ameti poolt läbi viidud riigihankega. Töid teostavad riigihanke võitja Geo S.T. OÜ geodeedid.

Viimsi vald on väga kiirelt arenev piirkond, kus toimub hoogne ehitustegevus, mis omakorda nõuab topo-geodeetilistele uuringute ja teostusmõõdistamiste kvaliteetset, täpsusnõuetele vastavaid M 1:500 mõõdistustöid. Geodeetilise võrgu rekonstrueerimise tingimuseks on võimalikult tihedalt paigaldatud geodeetilised märgid.

Aastatel 1996-1997 rajatud geodeetilisi märke eriti palju säilinud ei ole. Suurem osa on hävinud ehitustööde käigus. Uusi geodeetilisi märke paigaldatakse projekti kohaselt valla territooriumile kokku 208 märki (vt lisatud asukohaskeemi). Märgid paigaldatakse suures osas teede äärde ja haljasaladele. Geodeetilise võrgu märkide vahel peab olema omavaheline nähtavus, märkide asetamisel tuleb jälgida, et märgid ei satuks tehnovõrkude peale ja nende kaitsetsooni.

Märkide asukohad kooskõlastatakse võrguvaldajatega. Tingimustest lähtuvalt on teatud kohtades vajalik paigaldada märke ka eraomandis olevale maale. Sellisel juhul võetakse kindlasti ühendust maaomanikuga ja koostöös püütakse leida märgile sobiv asukoht.

Paigaldatavad märgid on erineva kujuga (vt paigaldatava märgi tüüpi) ja märgi valik sõltub paigaldatavast asukohast ja pinnasest. Märkide paigaldussügavus on 1-2 m ja märkidele rakendub peale paigaldamist kaitsevöönd 3-5 m sõltuvalt täpsusklassist.

Viimsi valla geodeetilise võrgu rekonstrueerimistööde käigus on kõikide kinnistute omanikele ja tehnovõrkude valdajatele palve suhtuda tööde teostajatesse mõistvalt ja heatahtlikult. Korras põhivõrku on eelkõige vaja edaspidi alati heal tasemel ja täpsete topo-geodeetiliste tööde tegemiseks.

Töödega seotud isikutel on alati kaasas töötõend ja riietus on varustatud vastava märgistusega. Täiendavat infot teostatavate tööde kohta on võimalik saada Viimsi valla keskkonna- ja planeerimisameti geodeesia ja geoinfo peaspetsialistilt tel 602 8817 ja 5623 6160.


       Haabneeme LED projekt