Facebook
RSS
Print

Haabneeme aleviku tänavavalgustuse renoveerimine

23.05.2018

Üldinfo

Viimsi Vallavalitsus esitas SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus taotluse Haabneeme aleviku tänavavalgustuse renoveerimiseks, mis rahuldati. Projekti kogumaksumus on ligi miljon eurot, millest toetus moodustab ligikaudu 700 tuhat eurot.

Projekti raames renoveeritakse Haabneeme aleviku keskusala (vt punasega piiritletud ala joonisel) tänavavalgustuse võrk. Valgustite arvu suurendatakse või vähendatakse vastavalt praegustele nõuetele ja tehnoloogiale, amortiseerunud mastid ja valgustid asendatakse uutega. Samuti võetakse kasutusele valgustuse juhtimissüsteem, mis annab ise märku, kui mõni lamp ei põle. LED-tehnoloogia kasutuselevõtt võimaldab vähendada elektrienergia kulu, mis toob ühtlasi kaasa rahalise säästu omavalitsusele. Tänavad muutuvad valgemaks, seeläbi ka suureneb turvalisus ja paraneb heakord. Haabneeme kortermajade piirkond muutub senisest paremini valgustatuks, misläbi paraneb ka elukeskkond.

Kokku asendatakse 325 valgustuspunkti ja 304 posti. Tihendamise tulemusena ulatub uute valgustite arv ligi 400-ni, kuna kohati on praegu postide vahekaugus liiga suur.

Tegevused

 

Tänavavalgustuse projekteerimistööd on jõudnud lõpusirgele. Projekteerija on OÜ Keskkonnaprojekt.

Ette on valmistamisel hange ehitaja leidmiseks, ehitus toimub suvel. Põhiosas on kavas projekt lõpetada 2018. aasta lõpuks, kuid osa töid jääb järgmise aasta kevadesse. Täpsemalt saab projektist lugeda 6. aprilli 2018. a Viimsi Teatajast.

Mõned valgustid asuvad aga korteriühistute maadel. Seotud ühistud:

  • Kaluri tee 2
  • Kaluri tee 4 (KÜ Kajakas 1)
  • Kaluri tee 6 (KÜ Ankrupaik)
  • Kaluri tee 8
  • Randvere tee 13 (KÜ Nord)
  • Randvere tee 15 (KÜ Lainer)
  • Mereranna tee 2a
  • Mereranna tee 2
  • Mereranna tee 4 (KÜ Murdlaine)
  • Mereranna tee 6 (KÜ Kuunar)

Eelnimetatud 10 ühistu puhul asuvad tänavavalgustuspostid ja kaablid mitte valla maadel, vaid ühistute omal. Mastid ja valgustid kuuluvad vallavalitsusele. 1990ndatel ei olnud tavaks servituute seada ja nii jäi valgustus mitmetes kohtades korteriühistute maadele. Selleks, et vallavalitsus saaks tänavavalgustuse renoveerida ja asuda seda hooldama, tuleb seada isiklik kasutusõigus. Täpsemalt saab selle kohta lugeda siit.

Lisainfo

Haabneeme tänavavalgustuse projektijuht Jaan Urb
OÜ Cumulus Consulting
Tel: 55 652 383
E-post: jaan.urb[ät]cumulus.ee

 

Projekti kaasrahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” vahenditest.

 

ESF projekti "Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis" toetuse taotluse rahuldamine

13.03.2017

 

Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 8 lõike 2 punkti 2 ja § 22 lõike 1 ja sotsiaalkaitseministri 07.06.2016 määruse nr 44 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord“.

Sihtasutus Innove otsustas rahuldada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti esitatud toetuse taotluse projekti „Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis“ nr 2014-2020.2.02.16-0030 elluviimiseks. 

Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.03.2017 ja lõppkuupäev on 28.02.2019.

Projekti maksumus kokku: 255 069,88 eurot, millest ESF toetus on 197 493,98 eurot. 

Projekti eesmärk on ööpäevaringse intervallhoiuteenuse osutamise abil luua Tallinnas ja Viimsis raske ja sügava vaimu- ning liitpuudega täisealisele isikule ja suure hoolduskoormusega teenuse kasutaja vanemale/ eestkostjale tingimused tööl käimiseks, töö leidmiseks ja töö säilitamiseks. Projektis seatud eesmärkide täitmine mõjutab sotsiaalset sidusust ja võrdsete võimaluste tagamist ühiskonnas.

Projekti käigus luuakse 6 intervallhoiuteenuse kohta (4 kohta Tallinnas ja 2 kohta Viimsi vallas), et pakkuda teenust vähemalt 16-le raske ja sügava vaimu- ning liitpuudega täisealisele isikule.

Projekti tulemuseks on kvaliteetsem ja integreeritum teenuste osutamine, mis toetab raske ja sügava vaimu- ning liitpuudega inimestele intervallhoiuteenuse osutamist ning loob teenuse kasutaja vanemale/ eestkostjale tingimused tööturul osalemiseks.Teenuste arendamise ja investeeringute koosmõjul pareneb teenuse kättesaadavus, kvaliteet ja tulemuslikkus kuna teenuseid osutatakse vajaduspõhiselt. Planeeritud tegevuste edukas läbiviimine toetab ühtlast intervallhoiuteenuse arengut Tallinnas ja Viimsis ning teenuse kasutajate elukvaliteedi tõusu regioonis, toetades suure hoolduskoormusega vanema/ eestkostja võimekust tööhõives osalemisel. Selle tulemusel areneb kohalike omavalitsuste võimekus ja professionaalsus osutada vajalikke sotsiaalteenuseid, mis aitab ennetada kallimate teenuste osutamise vajadust.

 


       Haabneeme LED projekt