Facebook
RSS
Print

Viimsi valla üldplaneeringute ülevaatamine

03.04.2014

Viimsi Vallavolikogu võttis 11.03.2014 vastu otsuse nr 19 „Viimsi valla üldplaneeringute ülevaatamine“

Otsustati:

1. Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 11. jaanuari 2000.a otsusega nr. 1 kehtestatud Viimsi valla üldplaneering.

2. Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 10. juuni 1997.a otsusega nr. 161 kehtestatud Naissaare üldplaneering.

3. Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 10. oktoobri 2000.a otsusega nr. 200 kehtestatud Prangli saare üldplaneering.

4. Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 29. aprilli 2008.a määrusega nr. 7 kehtestatud Lubja küla klindiastangu üldplaneering.

5. Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 12. aprilli 2011.a otsusega nr. 21 kehtestatud Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneering.

6. Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 13. septembri 2005.a määrusega nr. 32 kehtestatud

Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneering "Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted".

7. Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 13. oktoobri 2009.a määrusega nr. 22 kehtestatud Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneering "Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik".

8. Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 21. juuni 2011.a otsusega nr. 43 kehtestatud Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneering „Lapsesõbralik Viimsi“;

Kehtestatud üldplaneeringud ja üldplaneeringute teemaplaneeringud

15.08.2012

Naissaare üldplaneering

Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 10. juuni 1997 otsusega nr 161.

Naissaare üldplaneeringu kaart
Naissaare üldplaneeringu seletuskiri

Viimsi valla mandriosa üldplaneering

Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 11. jaanuari 2000 otsusega nr 1.

Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kaart
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu seletuskiri

 

Prangli saare üldplaneering

Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 10. oktoobri 2000 otsusega nr 200.

Prangli saare üldplaneeringu kaart
Prangli saare üldplaneeringu seletuskiri

Prangli saare üldplaneeringu kaart leppemärkidega

Prangli saare üldplaneering katastripiiridega 2010.a seisuga

Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneering

Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 29. aprilli 2008 määrusega nr 7.
Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu seletuskiri
Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu kaart


 

Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneering "Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted"

Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 13. septembri 2005 määrusega nr 32.
Üldplaneeringu teemaplaneering "Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted"

Kaart

Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneering "Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik"

KSH aruande lisad
Teemaplaneeringuga ja sellega seotud kogu dokumentatsiooniga (nt menetlusdokumentatsiooni passiga, sh esitatud vastuväidete ja Viimsi Vallavalitsuse vastustega, Keskkonnaameti Harju-Rapla-Järva regiooni Harju kontori 05. augusti 2009. a kirjaga nr HJR 6-8/13325-5, Harju Maavalitsuse 05. oktoobri 2009. a kirjaga nr 2.1-13/2874 jms) on võimalik tutvuda Viimsi Vallavalitsuse arhiivis.

KOV tasandil kaitse alla määratud loodusobjektide kaitse-eeskirjad (Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringu "Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik" LISA 6)

Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneering

18.05.2011

Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 12.aprilli 2011 otsusega nr 21. otsus

Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringu kaart

Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringu tehnovõrkude kaart

Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringu seletuskiri

Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Aruanne

Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneering "Lapsesõbralik Viimsi"

17.08.2011

Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 21.06.2011 otsusega nr 43. otsus


       Haabneeme LED projekt