Facebook
RSS
Print

Korterelamute remondist ja dokumentatsioonist

27.03.2018

Sõltumata remondi vajaduse põhjustest (sanitaartingimuste parandamine, viimistluse uuendamine, kahe korteri ühendamine, seinte eemaldamine) saab remonti liigitada kahte kategooriasse: renoveerimine ja rekonstrueerimine.

RENOVEERIMINE on uuendamine, näiteks tapeedi vahetamine, seinte värvimine või uue põrandamaterjali paigaldus. Selliste tööde tegemiseks ei ole üldjuhul luba vaja. Eraldi luba ei vaja ka avatäidete (aknad, uksed) vahetamine. Siiski on siin ka erandid.

REKONSTRUEERIMINE on ümberehitamine ehk tegevus, mille käigus tehtavate tööde teostamiseks on vajalik esitada ehitusteatis või andmete esitamise teatis.


Loe veel

Ehitisregistri andmete korrastamine

22.06.2017

Tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tuleb korrastada ehitisregistri andmed ehitiste osas. Ehitisregistri andmete korrastamiseks on seaduse kohaselt aega kuni 2020. aasta 1. jaanuarini.

Andmete korrastamise käigus kantakse ehitisregistrisse sinna seni kandmata hooned. Eelnenust tulenevalt palume kõikidel elanikel kontrollida oma kinnistutel asuvate suuremate, kui 20 m² ehitisealuse pinnaga hoonete ehitamise seaduslik alus (ehitusluba, kasutusloa olemasolu) ja kas ehitis on ehitisregistris olemas või mitte (ehr.ee – sisestades kinnistu aadressi otsinguribale). Probleemi ilmnemisel palume ühendust võtta ehitusameti ehitusjärelevalve teenistusega vajalike juhiste saamiseks.

Ehitusamet alustab ka ise hoonete ehitisregistrisse kandmiseks kontrolli. Hoonete ehitisregistrisse kandmisel võetakse aluseks ajakohased ortofotod. Ortofotodelt kantakse ehitisregistrisse ehitise ehitisealune pind ja hoone koordinaadid. Ortofotodelt saadud andmeid võrreldakse olemasolevate ehitisregistri andmetega ning selgitatakse välja edasise kontrolli vajadus.


Loe veel

Ehitusseadustik

14.01.2016

Alates 01.07.2015 kehtib uus ehitusseadustik, millega saate tutvuda Riigi Teatajas (avaneb klikates).

Ehitusseadustiku kohaselt on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloa kohustusega hoone või olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks, rajamiseks või laiendamiseks enam kui 33% esialgsest mahust või juhul, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Ehitusseadustikus on toodud nõuded ehitusprojektile, ehitusloale, kasutusloale, ehitusteatisele ja kasutusteatisele.

Ehitise laiendamise korral alla 33% tuleb esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt. Üle 60 m²-se ehitisealuse pinnaga ja üle 5 m kõrge ehitise püstitamiseks ja olemasoleva ehitise laiendamise korral üle 33% tuleb taotleda ehitusluba. Enam ei väljasta kohalik omavalitsus arhitektuurseid ja ehituslikke lisatingimusi ja kirjalikke nõusolekuid 20-60 m²-se ehitisealuse pinnaga ehitiste püstitamiseks. Selliste ehitiste puhul tuleb kohalikule omavalitsusele esitada ehitusteatis koos ehitusprojektiga. Ehitusseadustik kaotab väikeehitise mõiste ja ka kirjaliku nõusoleku mõiste.


Loe veel

Kasutusloa taotlemine

29.01.2018

Alates 1. aprillist 2016 tuleb kasutusloa taotlus ja lisatav dokumentatsioon esitada ehitisregistri kaudu: www.ehr.ee

Kasutusloa taotlemiseks valmistage ette järgmised dokumendid (edastatakse läbi elektroonilise menetluskeskkonna: www.ehr.ee):

 1. kasutusloa taotlus (taotlus, tehnilised andmed).
 2. Ehitise kasutuseelse ülevaatuse akt: Ülevaatuse akt
 3. Esitada vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt koostatud ehitusjärgne topogeodeetiline mõõdistus, mis kajastab kõiki ehitisi (hooned, rajatised, tehnovõrgud) ja kõrghaljastust. Mõõdistus ja joonised esitada DWG või DGN failina koos kasutusloa taotlusega ehitisregistris.
 4. Riigilõiv kasutusloa taotluse läbivaatamise eest. Elamu 30.- ja mitteelamu 60.- (Viimsi Vallavalitsuse arveldusarvele Swedbank EE182200221010936477 või Nordea Pank EE111700017002666794, selgitusse märkida ka ehitise aadress). Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot. Seega tuleb riigilõiv tasuda ainult nende ebaseaduslike ehitiste kandmise puhul, mis on ehitatud alates 1. jaanuar 2003. Lõiv rakendub selliste ehitiste puhul, mis on püstitatud ilma igasuguse loata ning millel pole mingit õiguslikku alust (samuti juurdeehitus, milleks oli vajalik ehitusluba).
 5. Tegelikule olukorrale vastav projekt (Juhul, kui projekti ei ole, ehitise ehitustehniline audit).
 6. Kommunaalteenuste lepingute koopiad: vesi, kanalisatsioon, elekter, prügi, gaas.
 7. Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus koos mõõdistamise aruandega (annab välja akrediteeritud tehnilise kontrolli teostaja); vt www.eak.ee, sama gaasi kohta (annab välja Inspecta Estonia OÜ).
 8. Jäätmeõiend

Päästeameti Põhja Päästekeskus võib küsida ehitise ülevaatusel alltoodud dokumente (loetelu oleneb konkreetse ehitise ehitusprojektist):

 1. Vastavusdeklaratsioon moodulkorstna paigalduse kohta.
 2. Tuletõkkeukse paigaldamise kaetud tööde akt, ukse ja tihendusmaterjali sertifikaat ning ukse paigaldusjuhend.
 3. Korstna ehitamine – kaetud tööde akt, tihendusmaterjalide sertifikaadid ja teostusjoonis.
 4. Veetorude läbiviimine tuletõkkekonstruktsioonist – kaetud tööde akt, manseti ja tihendusmaterjali sertifikaat ning manseti paigaldusjuhend.
 5. Ventilatsioonitorude läbiviimine tuletõkkekonstruktsioonist – kaetud tööde akt, tuletõkkeklapi ja tihendusmaterjali sertifikaat ning tuletõkkeklapi paigaldusjuhend.
 6. Seinte puitsõrestiku katmine kahekordse tulekindla kipskartongplaadiga – kaetud tööde akt ja plaadi sertifikaat.
 7. Vahelae puittalade katmine alt kahekordse ja pealt ühekordse tulekindla kipskartongplaadiga – kaetud tööde akt ja plaadi sertifikaat.
 8. Keldrikorruse lae ehitamine – kaetud tööde akt ja paneeli sertifikaat.
 9. Korruse vahelae valamine ja armeerimine – kaetud tööde akt, kus on näidatud betooni klass, armatuuri klass ja paigutus ning tulepüsivus.
 10. Katuse kandetarindite katmine tulekindla kipskartongplaadiga – kaetud tööde akt, plaadi sertifikaat.
 11. Katuse kandetarindite võõpamine tulekaitsevõõbaga – kaetud tööde akt, võõba sertifikaat.
 12. Seinte ja lagede pinna katmine – kaetud tööde akt, materjali(de) sertifikaat.
 13. Välisseina välispinna katmine – kaetud tööde akt, materjali(de) sertifikaat.


Täpsemate selgituste ja juhiste saamiseks pöördu vallavalitsuse ehitusametisse

Vastuvõtu ajad:

 • esmaspäeviti  14.00–17.30
 • neljapäeviti    09.00–12.00 ja 14.00-17.00

 

Ehitus

Enim loetud
Uuemad teemad


       Haabneeme LED projekt